سلام. کلی تاش کردم که همين هيزم رو ادامه بدم. کلی با قالب هاش ور رفتم ولی تهش هيچی. احساس ام اينه  که يه بخش از وجود من رو زير آوار تغييرات خراب کرده اند. اين هم از جنبه های ديگر زندگی تو ايران ه . مردم ای که از روی جو گيری فقط فکر پوست اندازی و تغييرات يک باره اند  و حوصله ای برای کم کم پيش رفتن ندارند. خلاصه اين جماعت جوگير فنر زندگی رو سخت و سريع فشار ميدهند و اين فنر هم زود و بدون کنترلی از دستشون در ميره. کی ميخواييم ياد بگيريم رو نميدونم. هيزم های امسال ام رو اينجا جمع ميکنم از اين به بعد . موريانه هيزم های قبلی ام را به يغما کشاندند. خدا حافظ هیزم های آتش وجود من. 

/ 0 نظر / 12 بازدید