امتحان

امروز امتحان حالت جامد داشتیم و واقعا اسم ( حالت جا اومد؟) براش اسم بهتری ه

سعی میکنم خیلی زود چنتا از نقاشی هام رو  بتپونم به دیوار اینجا

امروز فهمیدم  دارم تنها میشم تو دانشکده . همه خواهند رفت

/ 0 نظر / 4 بازدید